Kymmenen tapaa edistää kokeilukulttuuria omassa organisaatiossa

Demos Helsinki pyysi levittämään kokemuksia kokeilukulttuurista. Tässä on oma kymmenen kohdan listani, mitä suosittelen organisaation johdolle, joka haluaa saada aikaan kokeiluja omassa työyhteisössään.

Kokeiluista parhaat jäävät käyttöön.

 1. Vapaampi budjetti.
  • Kun vuosibudjetti tehdään ajattelematta kokeiluja, aletaan ajatella, ettei ole rahaa kokeiluihin. Silloin laiska tai turvallisuushakuinen päättäjä saa perustelun hylätä kokeilun ilman, että joutuu ottamaan kantaa, olisiko kokeilu tarpeellinen vai ei.
  • Huolehdi, että budjetissa on rahaa kokeiluihin.
  • Tue toimintakulttuuria, jossa kokeilun toteuttamiseksi voidaan tarvittaessa muuttaa budjettia.
  • Vahvista toimintatapaa, jossa kokeiluja on mahdollista tehdä ilman lisäbudjettia osana omaa työtä.
 2. Pyydä kokeiluja.
  • Työyhteisö saattaa luulla, ettei kokeiluja arvosteta tai odoteta. Kerro, että kokeilut ovat paitsi sallittuja, myös toivottuja.
  • Tarvittaessa tarkenna pyyntö esittämällä toive tuloksista, joita aiotaan saada aikaan ja joiden valossa tarkistetaan, onko kokeilu onnistunut vai ei. "Mitä kokeilemme, jotta saavutamme tuloksen x?
  • Kokeiluille löytyy tarve kysymällä miksi. Kyseenalaista hyödyttömät rutiinit, joiden olemassaoloa on alettu pitää muuttumattomina luonnonlakeina.
  • Johto ja työntekijät ovat pakin terävintä kärkeä joka työpäivä. Kevyimmät kokeilut lähtevät liikkeelle henkilökohtaisesta päätöksestä tehdä oma työ toisin - paremmin - kuin ennen.
  • Ota kokeiluihin ideoita myös kumppaneilta (sidosryhmät ja asiakkaat).
 3. Rohkaise ja järjestä tilaa kokeiluille.
  • Osoita teoin, että kokeiluja arvostetaan. Varmistat, että kokeiluja on helppo ehdottaa.
  • Työyhteisöönne tarvitaan riittävä luottamus spontaanien kokeilujen tekemiseksi ilman hidastavaa keskitettyä päätöksentekoprosessia (byrokratia, hierarkia).
  • Kaikista kokeiluista opitaan. Kun ihmisten ei tarvitse pelätä työpaikkansa tai kasvojensa menetystä, he ehdottavat kokeiluja, lähtevät muiden kokeiluihin mukaan aktiivisemmin.
  • Anna ihmisten kokeilla itse juttuja, joista ei tehdä "virallista kokeilua", mutta jotka ovat osa omaa työtä ja työssä oppimista: myönteistä organisaation kokeilukulttuuria.
  • Kuuntele. Jakakaa kokemukset. Toisen onnistuminen ja myös asian onnistunut käsittely rohkaisevat myös muita soveltamaan joko samaa tai kokeilemaan jotain uutta omassa työssään (myönteisyys).
 4. Päätä nopeasti.
  • Mitä pidempään muhitutat päätöstä, sen hankalammalta alkaa tuntua ehdottaa uusia kokeiluja.
  • Vetkuttelu päätöksen kanssa vie enemmän aikaa myös itseltäsi.
  • Päätä laajat tai laajalle vaikuttavat kokeilut niin, että kokeilulle on 1) vastuuhenkilö = vetäjä = omistaja 2) resurssit ja 3) ajankohta tiedossa. Kerro reilusti, 4) miten kokeilua arvioidaan, kun kokeilu päättyy ja 5) miten varmistetaan, että onnistuessaan kokeilu saadaan laajennettua.
  • Reilu ja avoin menettely: Jos kiellät kokeilun, perustele. Kerro, voisiko kokeilu vielä onnistua muuttamalla jotain.
  • Päätä jatkosta ja varaudu siihen mielellään jo ennen kuin kokeilu alkaa varaamalla jatkamiseen resurssit.
  • Älä anna turhaa toivoa. Se vie kaikilta työaikaa hukkaan.
 5. Hyväksy epäonnistuminen.
  • Kun kokeilu onnistuu, kiitä ja varmista, että kokeilu vakiinnutetaan käytännöksi ja leviää laajemmalle kuin kokeiluun osallistuneiden käyttöön.
  • Jos kokeilu epäonnistuu, kiitä ja varnista, että kokeilusta opittiin ja tieto opitusta leviää laajemmalle kuin kokeiluun osallistuneiden käyttöön. Jaa tieto opitusta tuloksina eikä epäonnistumisina.
  • Lopeta tulokseton kokeilu, mutta ei liian varhain. On eroa, loppuuko kokeilu ennen kuin kunnolla alkoikaan ja sillä, että kokeilu päätetään, koska tiedetään, ettei tuloksia tule.
 6. Kokeile erilaisia ratkaisuja yhtä aikaa.
  • Uskalla kokeilla yhtä aikaa, kun siihen on mahdollisuus. Saatte vertailevaa tietoa ilman, että lukittaudutaan vain yhteen ratkaisuun, jota kokeillaan. Lähtöasetelman tulisi olla sama kummassakin kokeilussa, jotta vertailu on mahdollista tehdä.
 7. Valmiina muutokseen.
  • Budjettia voi ja pitää muuttaa, jos ilmenee sellaista, mihin ei budjettia laadittaessa osattu varautua. Jos muutoksesta on mahdollisuus saada enemmän hyötyä kuin pitäytymällä vanhassa päätöksessä, tehdään uusi päätös: sellainen, joka mahdollistaa kokeilun.
  • Ole valmis muuttamaan omaa työskentelytapaasi kokeilun ajaksi ja pysyvästi kokeilun jälkeen, jos kokeilussa päädyttiin uusiin toimintatapoihin.
 8. Motivoi ja auta kestämään ristiriidat.
  • Innostu itse ja innosta. Kokeilulle tarvitaan kasvot.
  • Kerro, mitä kokeilulla haetaan. Osallistujan on koettava, että hänkin hyötyy kokeilusta.
  • Jos et ole itse kokeilun vetäjä, valitse vetäjä, joka on motivoinut, haluaa samoja tuloksia ja jolla on aikaa ja kykyä vetää kokeilu läpi.
  • Kohdatessanne vastarintaa anna tarvittava tuki kaikille. Tulos voi löytyä konfliktia tutkimalla.
  • Asiakkaiden ja kumppanien osallistuminen kokeiluihin on vaativaa, koska lopputulos ei olekaan välttämättä tasalaatuista - tai onnistuminen. Kerro avoimesti, jos he ovat mukana kokeiluissa. Tee osallistumisesta erityistä.
 9. Näkemystä peliin.
  • Unelma: Mitkä ovat tulokset, joita kokeilusta jää pysyvästi kokeilun onnistuessa?
  • Realismi: Määrittele, mitä asioita tarkastellaan, jotta kokeilusta tiedetään, oliko se onnistunut vai ei. Ne ovat samat asiat, joiden vuoksi alunperin päätitte investoida kokeiluun, mutta joskus ne voivat olla myös uusia asioita, joiden edut huomaatte kokeilun aikana, kun pidätte silmät ja korvat auki.
  • Muutosvastarinta: Jos luovuitte, luovutitteko oikeista syistä?
 10. Sitkeä sissi.
  • Kokeiluun tarvitaan käytännön työtä ja toimia. Se vaatii enemmän kuin ideointi, joka kokeilua edeltää.
  • Kokeile. Arvioi. Muuta jotain. Kokeile uudelleen. Arvioi. Pitkäjänteisesti kohti haluttua tulosta.
comments powered by Disqus